STATISTIK /FIB Unilak
  • Dikunjungi oleh : 382280 user
  • IP address : 18.232.51.69
  • OS : Unknown Platform
  • Browser :
  • Beranda
  • Selamat datang di Website Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning
PEMAKALAH TERPILIH
BERANDA TANGGAL PENTING KETENTUAN PENULISAN REGISTRASI PEMAKALAH TERPILIH CONTACT PERSON

 

Hasil Seleksi Abstrak Simposium Internasional Manassa XVII

No

Nama

Judul Abstrack Emael Negara   
1 Irwan Maulana

CREATIVE INDUSTRY DEVELOPMENT FROM PARIANGAN MANUSCRIPTS.

ILLUMINATION: A Case Study of Traditional Batik Creation in Pariangan, West Sumatera

palkot35@yahoo.com Indonesia 
2 Alfaqir Poetra   NASKAH MASAKAN MINANGKABAU: KOMPLEKSITAS PERANAN ULAMA DALAM KELUARGA DAN SOSIAL-MASYARAKAT alfaqirpoetra@gmail.com Indonesia
3 Muhamad Bindaniji Wacana Teologi M tur d yah di Nusantara: Kajian Berdasarkan Durr al-Far ’id Karya N r al-D al-R n r muhamadbindaniji@gmail.com Indonesia
4 YULFIRA RIZA Berdamai dengan Perempuan: Komparasi Pemikiran Syekh Abdul Latif Syakur dalam Naskah Perempuan dan Haji Abdul Karim Amrullah dalam Kitab Cermin Terus yulfira17001@mail.unpad.ac.id Indonesia
5 MASHURI 

MANUSKRIP BAHRUL LAHUT DI JAWA TIMUR

Studi Filologi dan Jaringan Tarekat Aceh-Jawa Timur

misterhuri@gmail.com Indonesia
6 Rizkiana Karmelia Shaura; Febriyanto; Hendra Kurniawan Peran Budayawan Dalam Penyelamatan Naskah Kuno: Studi Kasus Koleksi Manuskrip Pada Perpustakaan Pribadi Fadli Zon karmeliashaura@gmail.com Indonesia
7 Yamin KONTRIBUSI FILOLOG DALAM PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN:STUDI KASUS KONFLIK AGRARIA MASYRAKAT SUNDA WIWITAN yamindipawangsa@gmail.com Indonesia
8 Mutmainnah Bagaimana Manuskrip Menyelamatkan Klaim Masyarakat Adat Hukaeya yamindipawangsa@gmail.com Indonesia
9 Nur Fauzan Ahmad Ahmad ILMU FISIOGNOMI DALAM NASKAH WIRASAT SAPII fazwan.268@gmail.com Indonesia
10 Ridhoul Wahidi NILAI-NILAI LOKAL DAN KEBANGSAAN TAFS R Y  AYYUHA AL-LA? NA  MAN   dhoul_faqoet@yahoo.co.id Indonesia
11 Ilham Nurwansah Jejak Musik Instrumental dalam Naskah Sunda Kuna ilhamnurwansah@gmail.com Indonesia
12 Aidilla Qurotianti KONSERVASI MANUSKRIP DENGAN CAMPURAN TRADISI BUDAYA LOKAL DI PERPUSTAKAAN KHP WIDYA BUDAYA KERATON YOGYAKARTA aidila_qurotianti@yahoo.co.id Indonesia
13 Devi Fauziyah Ma’rifat Parateks dalam Manuskrip Syair Jawi devibbpku14@gmail.com Indonesia
14 Doni Wahidul Akbar; Titin Nurhayati Ma’mun NASKAH LAYANG MUSA KANG KAPISAN KA’ARANAN PURWANING DUMADI. KAJIAN TEKSTOLOGI DAN PENYEBARAN AJARAN KRISTIANI DI PULAU JAWA doni13002@mail.unpad.ac.id Indonesia
15 Bani Sudardi REPRESENTASI BATIK DALAM NASKAH DALAM HUBUNGAN DENGAN DINAMIKA KEBUDAYAAAN banisudardi@yahoo.co.id Indonesia
16 Murtini; Bani Sudardi PELAKSANAAN ZOO THERAPHY DALAM REKAMAN NASKAH-NASKAH JAWA murtinisasindo@yahoo.co.id Indonesia
17 Nur Hizbullah, Iin Suryaningsih MANUSKRIP BERBAHASA ARAB DI NUSANTARA DALAM TINJAUAN LINGUISTIK KORPUS nurhz@uai.ac.id Indonesia
18 Moh. Muzakka Mussaif MOTIVASI PENULISAN TEKS CERITA NABI BERCUKUR DALAM NASKAH-NASKAH NUSANTARA. Kajian Tekstologis Naskah Melayu dan Jawa muzakkamoh@yahoo.co.id Indonesia
19 Muhkamad Fatori KONSERVASI MANUSKRIP DALAM MENJAGA WARISAN NUSANTARA DI PERPUSTAKAAN PURA PAKUALAMAN YOGYAKARTA muhammadfatori12@gmail.com Indonesia
20 Muh. Subair; Abu Muslim KARAKTERISTIK MUSHAF KUNO DARI WARISAN ULAMA BONE ingatbair@gmail.com Indonesia
21 Agung Kriswanto NASKAH-NASKAH KEISLAMAN DARI SKRIPTORIUM MERAPI-MERBABU DI PERPUSTAKAAN NASIONAL akriswanto80@gmail.com Indonesia
22 Titin Nurhayati Ma’mun; Hazmirullah; Ikhwan Harmonisasi Arab-Melayu dalam Seni dan Budaya:Studi Kasus Terhadap Qasidah Karya Ahmad Baqi titin.mamun@unpad.ac.id Indonesia
23 Ellya Roza KESEIMBANGAN UNSUR UNTUK MENGHINDARI PENYAKIT TUBUH MANUSIA. (Analisis Kandungan Naskah Risalah Asal Ilmu Tabib Karya Almarhum Raja Haji Daud bin Raja Haji Ahmad bin Raja Haji Fisabilillah) ellya.roza@uin-suska.ac.id Indonesia
24 Syahidatul Munirah binti Badrul Munir; Mumtaz Begum Aboo Backer DARIPADA AKSARA KE LISAN: KEPERCAYAAN PRIMITIF DALAM PERTUNJUKAN DULMULUK syaira90@yahoo.com Malaysia
25 Idham AKURASI PEMBACAAN NASKAH KLASIK MELALUI MODIFIKASI AKSARA LONTARA’ idbodi@yahoo.co.id Indonesia
26 Hermansyah Kosa Kata Melayu Arkais dalam Naskah Siak hermansyah@unilak.ac.id Indonesia
27 Salmah Jan Noor Muhammad PEMBELAJARAN FLEKSIBEL BERASASKAN MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC) DALAM PEMINDAHAN ILMU MENGENALI MANUSKRIP MELAYU salmahjan@upm.edu.my Malaysia
28 Nadiatul Shakinah binti Abdul Rahman; Arba’ie bin Sujud; Salmah Jan binti Noor Muhammad Pathos dalam Manuskrip Melayu shakinahrahman@gmail.com Malaysia
29 Monaco Giuseppina Peninggalan Sejarah Batak di Italia: Koleksi Naskah di Florence

monaco.giuseppina1991@gmail.com

Italia
30 Tedi Permadi PENYELAMATAN NASKAH KOLEKSI PASEBAN TRI PANCA TUNGGAL DENGAN TEKNIK DIGITALISASI tedipermadi@upi.edu Indonesia
31 Moegamat Gielmie Hartley Penghancuran Sejarah Tanjung Melayu pukulan20@gmail.com Afrika Selatan
32 Wiwin Indiarti; Nur Hasibin LONTAR YUSUP BANYUWANGI: Warna Lokal dan Variasi Teks dalam Manuskrip Beraksara Pegon di Ujung Timur Jawa wiwinindiarti@gmail.com Indonesia
33 Jamaluddin TRADISI TURUN NASKAH PADA MASYARAKAT SASAK LOMBOK- NUSA TENGGARA BARAT jamaluddin_spi@yahoo.com Indonesia
34 Nurhata Naskah Primbon dan Tradisi Tutur Masyarakat Indramayu muhammadnurhata@gmail.com Indonesia 
35 Alfan Firmanto DARI TRADISI LISAN KE TULISAN CERITA RAKYAT DALAM NASKAH-NASKAH KUNO CIREBON alfanfirmanto@gmail.com Indonesia
36 Nasikhatul Ulla Al Jamiliyati Manuskrip dan Keragaman Budaya Nusantara: Nilai-nilai luhur dalam Manuskrip Melayu dennysatyabrata@gmail.com Indonesia
37 Endang Rochmiatun NASKAH GELUMPAI DI ULUAN PALEMBANG: Antara Ajaran Islam dan Ajaran Hindu-Budha endang_dbj@yahoo.com Indonesia
38 Muhammad Abdullah MENGUNGKAP RAHASIA KARAKTER PEREMPUAN DALAM SERAT WIRASAT SAPE’I DAN SERAT WIRASATING WANITA abdullahabah47@gmail.com Indonesia
39 Muhammad Abdullah HARMONISASI ISLAM : ETOS PENDIDIKAN KARAKTER KH SHOLEH DARAT AS-SAMARANI DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL ABAD XIX (Studi Kasus Naskah Kitab Syarah Al-Hikam) abdullahabah47@gmail.com Indonesia
40 Muhamad Rosadi Ma’rifat an-Nikâh:  Teks Keagamaan Dalam Memahami Berbagai Aspek Pernikahan mrmrosadi@gmail.com Indonesia4
41 Ida Bagus Putera Manuaba NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM KIDUNG-KIDUNG SUCI PURA TUNGGAL JATI DESA NGADISARI KECAMATAN SUKAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO ibputeramanuaba@gmail.com Indonesia
42 Puganeswari A/P Balakrishnan; Rahimah Haji A. Hamid Penerapan Hermeneutik dalam Membaca Hikayat Seri Rama Versi Lisan. puga_810@yahoo.com Malaysia
43 Hazmirullah Surat Bupati Cianjur untuk Raffles (1816): Naskah Melayu Pertama yang Ditulis Menggunakan Aksara Latin azmeer125@gmail.com Malaysia
44 Sarwit Sarwono Jejak Tarekat dalam Naskah-Naskah Ulu Bengkulu  sarwitsarwono@unib.ac.id Indonesia
45 Anung Tedjowirawan KAKAWIN UDAYANA : KAJIAN HERMENEUTIKA ATAS TEKS KAKAWIN MINOR DALAM TRADISI BALI anung.fib@ugm.ac.id Indonesia
46 Alex Teoh Conservation and Collection Care for Malay Manuscripts and Early Books aseanheritage@yahoo.com Singapore
47 M. Faisol Manuskrip dan Budaya Literasi Pesantren mfaisolfatawi@gmail.com Indonesia
48 W ZALINA BINTI RAJALI; Fathenwan binti Wan Mohd Nor HIKAYAT PEREMPUAN BERNAMA LATIFAH: ANALISIS NILAI-NILAI DIDAKTIK wanna@dbp.gov.my Malaysia
49 Rakhmat Soleh KEINDAHAN ISLAM DALAM ROMAN MELAYU KLASIK rakhmats@ugm.ac.id Indonesia
50 Ade Kosasih; Sutiono Mahdi Eksistensi Manusia Dalam Naskah Aulia Syeikh Abdul Qadir Jailani:Kajian Filologi dan Analisis Resepsi a.kosasih@unpad.ac.id Indonesia
51 Normalina binti Ab. Rahim @ Nawi dan Nur Asyikin binti NASKHAH PERSURATAN MELAYU: PEMULIHARAAN DAN PENDIGITALAN DI MALAYSIA kamariah@dbp.gov.my Malaysia
52 Agus Suherman Tradisi Literasi Masyarakat Sunda: Sebuah Catatan Manuskrip

agus.suherman@upi.edu

Indonesia
53 Mohd Hiezam bin Hashim : Mohd Salman bin Zainol MASYARAKAT SADAR MANUSKRIP : PROGRAM PELESTARIAN MANUSKRIP MELAYU DALAM MEMBINA KEINTEKTUALAN BANGSA izammh@dbp.gov.my Malaysia
54 Ali Muzakir ADAKAH PENULIS-PENULIS NASKAH DARI JAMBI? muzakir_adab@uinjambi.ac.id Indonesia
55 Siti Rabiatul Adawiah Binti Jaffar; Arba’ie Bin Sujud; Salmah Jan Binti Noor Muhammad; Kamariah Binti Kamarudin Seni Bina Masyarakat Melayu dan Hubungannya dengan Alam Sekitar dalam Manuskrip Melayu sitirabiatuladawiah@gmail.com Malaysia
56 Asep Yudha Wirajaya Digitalization of Conservatory of Indonesian Karawitan Collection: A Reflection asepyudha.w@gmail.com Indonesia
57 Alhusni; Irmawati Sagala Penerapan Hudud dalam Naskah Undang-undang Kesultanan Jambi alhusni.muhsin@gmail.com Indonesia
58 Lalu Muhammad Ariadi The Role of Grass-Root Movements Among Manuscript Cultures For Tolerances Education In Lombok laluariadi@gmail.com Indonesia595
59 Muhammad Nida’ Fadlan Alquran dan Hikayat: Mengungkap Ekspresi Barat-Timur dalam Epos Iskandar Zulkarnain m.nida@uinjkt.ac.id Indonesia
60 Ismail Yahya; Moh Abdul Kholiq Hasan; Farkhan FIQH DALAM BAHASA LOKAL NUSANTARA PADA ABAD KE-17: PENGGUNAAN AKSARA PEGON DALAM PENERJEMAHAN MANUSKRIP MASA<’IL AL-TA‘LI ismail.yh@gmail.com Indonesia
61 Muhamad Burhanudin; Agus Nuryatin; Mukh Doyin INTERTEKSTUALITAS NILAI KARAKTER TEKS SYIIR DENGAN TEKS LAGU RELIGI JAWA mburhanudin79@gmail.com Indonesia
62 Wiwien Widyawati Rahayu TINDAKAN RADIKAL SUNAN KALIJAGA DALAM S?RAT WALISANA wiwien.fib@ugm.ac.id Indonesia
63 Aditia Gunawan Filologi Sunda Kuno: Refleksi menuju Konsepsi ‘Sastra’ Sunda Kuno aditnaskah@gmail.com Indonesia
64 Istanti Fatkhul Janah  MANTRA PENGASIHAN DALAM SÊRAT ILADUNI istanti92@gmail.com Indonesia
65 Ali Akbar Di antara Quran Tertua Nusantara: Suatu Kajian Arkeologi Naskah  aliakbar.kaligrafi@gmail.com Indonesia
66 Mohd Zahamri Nizar Manuskrip dan Seni Ukir dalam Jalinan Seni Rupa Melayu Negeri Terengganu: Satu Kajian Perbandingan zahamri@gmail.com Malaysia
67 Filzah binti Ibrahim; Farhana binti Che Mat Budaya Literasi Masyarakat Melayu Menerusi Kajian Manuskrip Ilmu Bedil (MS31 dan MS101) filzah@dbp.gov.my Malaysia
68 Husnul Fahimah Ilyas ISLAM JALUR BUDAYA: JALAN LAIN TRADISI MEMANDIKAN MAYAT husnul_natalia@yahoo.com Indonesia
69 Agus Iswanto Praktik Literasi Agama Masyarakat Nusantara Tempo Dulu: Tinjauan atas Naskah-naskah Cirebon agus.iswanto83@gmail.com Indonesia
70 Faizal Amin Tradisi ?alawatan Masyarakat Melayu Kalimantan Barat: Kajian Parakteks Manuskrip di Lingkungan Istana Kadariah Pontianak faizalamin@hotmail.com Indonesia
71 Eko Suwargono Religiusitas dan Ajaran Kearifan Budi dalam Lima Naskah Melayu Klasik (Suatu Kajian Amanat melalui Telaah Struktur Teks)  kirengging@yahoo.co.id Indonesia
72 Widodo; Hardyanto Kristalisasi Nilai Nilai Budaya Jawa dalam Serat Baron Sakendher widodojawa@mail.unnes.ac.id Indonesia
73 Fakhriati UNDERSTANDING DALA’IL AL-KHAYRAT TEXT AND ITS RELATION TO LOCAL CULTURE: AN ANALYSIS ON INDONESIAN VERSIONS  fakhriati70@gmail.com Indonesia
74 Siti Deviyanti; Priscila Fitriasih Limbong PRAKTIK LITERASI PADA PENYALINAN DAN PENYEWAAN NASKAH MELAYU DI BATAVIA ABAD XIX 

devinona@gmail.com

priscila.fitriasih@ui.ac.id

Indonesia
75 Sumartini Relevansi Nilai Nilai Luhur Tajussalatin dalam Kehidupan Masa Kini sumartini@mail.unnes.ac.id Indonesia
76 Junaidi Etika Politik dalam Kitab Tsamarat Al-Muhimmah drjunaidi@yahoo.com Indonesia
77 Mohd. Fauzi Bahasa Arkaik dalam Naskah Siak fauzi@unilak.ac.id Indonesia
78 Jefrizal Penelusuran Naskah-Naskah koleksi Siak jefrizal@unilak.ac.id Indonesia
79 M. Kafrawi Kepahlawanan dalam Syair Perang Siak kafrawi@unilak.ac.id Indonesia
80 Iik Idayanti Naskah Tarekat koleksi Syamsudin: Kajian Paratekstual  iikidayanti@unilak.ac.id Indonesia
81 Suryo Ediyono; Nurul Hidayati; Muhammmad Ridwan Cross-Cultural Communication in Lombok Society's Writing Tradition: The Phenomenon of the Babad Lombok Manuscript   Indonesia
82 Nining Sudiar Trend Topic dan Analisis Sitasi Penelitian Naskah di Indonesia niningsudiar@unilak.ac.id Indonesia
83 Fiqru mafar Preservasi Naskah di Kampar fiqrumafar@unilak.ac.id Indonesia
84 Fajar Hardi Muhammad Analisis Hermeneutik dalam Sjair Iblis fajar@yahoo.com Indonesia
85 Ardiya Metafora dalam Naskah Perumpamaan Melayu ardiya@umri.ac.id Indonesia
86 Rosman Pencatatan Transaksi Dagang dalam Naskah Kesultanan Siak rosman@unilak.ac.id Indonesia
87 Muhammad Ridwan Ketuhanan dalam Naskah Tasawuf Kampar mridwan@unilak.ac.id Indonesia
88 Alvi Puspita Pendidikan Karakter dalan Naskah Melayu alvipusvita@unilak.ac.id Indonesia
89 Suwito Kepahlawanan dalam Naskah Tuanku Tambusai suwito@unilak.ac.id

Indonesia

90 Zeffry Alkatiri; Nabiel A. Karim Hayaze` Manuskrip-Manuskrip pada Komunitas Arab Indonesia zeffry_al@yahoo.com Indonesia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua Manassa Komisariat Riau                                                                  Ketua Panitia Simposium Manassa XVII

 

 

Dr. Junaidi, M. Hum.                                                                                   Fiqru Mafar, M. IP